ACV
Wij vonden 23 resultaten voor bewijslast
 • 5.5.1 Bewijslast

  Wie een dringende reden inroept, dient het bewijs te leveren van de feiten die hij aanvoert. Bovendien zal hij ook moeten bewijzen dat de wettelijke termijnen werden gerespecteerd. Wel bestaat er een samenwerkingsplicht tussen partijen en zal ook de ontslagen partij het bewijs moeten leveren van de feiten die hij of zij inroept om de dringende reden te weerleggen. Zo werd geoordeeld dat de werknemer die ontslagen werd wegens poging tot diefstal, de feiten moet bewijzen waarop hij zich beroept
 • 10.5.3 Betaald educatief verlof

  De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop de aanvraag voor het educatief verlof werd ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan die aanvraag. De werkgever draagt de bewijslast van het bestaan van die redenen. Wanneer de ontslagreden niet vreemd is aan de aanvraag of wanneer geen redenen worden aangevoerd, moet de werkgever de werknemer een schadevergoeding betalen gelijk aan drie maanden loon. Deze is cu
 • 10.10.3 Invoering nieuwe technologie

  De werkgever die heeft besloten tot een investering in nieuwe technologie, moet de werknemers informeren en met hen overleg plegen wanneer die investering belangrijke gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. Dit overleg gebeurt in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging ten minste drie maanden vóór het begin van de inplanting van de nieuwe technologie. De werkgever die deze voorlichtings- of overlegprocedure niet eerbiedigt, mag geen handeling stellen die ertoe strekt de arbeidsov
 • 3.3 Gemeenschappelijke voorwaarde: arbeidsgeschikt zijn

  Een gemeenschappelijke voorwaarde in die drie hypothesen opgesomd onder 3.1 Begrip is dat de werknemer geschikt is om te werken op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft. Dit betekent dat hij lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om arbeid te verrichten. Als vaststaat dat de werknemer niet arbeidsgeschikt was op dat moment, heeft hij geen recht op gewaarborgd dagloon. De werkgever moet daarin wel voorzichtig zijn: het is inderdaad mogelijk dat een ziekte plots optreedt. Dit kan
 • 10.1.2 Vaderschaps- of meeouderschapsverlof

  Indien de moeder gehospitaliseerd moet blijven of overlijdt, kan het moederschapsverlof dat de moeder niet heeft opgenomen, door de vader of door de meeouder worden genomen. Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moeder-schapsverlof en totdat een periode van een maand is verstreken die ingaat op het einde van het verlof, mag hij niet door de werkgever worden ontslagen, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof. Met een ontslag door
 • 10.5.1 Politiek verlof

  De werkgever mag tijdens de beschermingsperiode niet tot ontslag overgaan, behoudens om redenen die geen verband houden met het feit dat de werknemer kandidaat is of een politiek mandaat uitoefent. De werkgever draagt de bewijslast van deze redenen. De beschermingsperiode begint vanaf het moment dat de werknemer bij aangetekend schrijven zijn werkgever in kennis stelt van zijn kandidaatstelling. Die verwittiging moet gebeuren binnen de zes maanden voor de verkiezing. Indien de
 • 10.10.5 Invoering nachtprestaties

  De werknemers die voor de datum van de inwerkingtreding van de wet betreffende nachtarbeid (d.i. 8 april 1998) in een onderneming zijn tewerkgesteld in een andere arbeidsregeling dan een arbeidsregeling met nachtprestaties tussen twintig en zes uur en die vanaf of na de voornoemde datum in dezelfde onderneming worden tewerkgesteld in een arbeidsregeling met nachtprestaties tussen twintig en zes uur, hebben recht op een proefperiode van drie maanden gedurende welke zij een einde kunnen maken aan
 • 9.2.4 Kennelijk onredelijk ontslag

  9.2.4.1 Toepassingsgebied Er kan verwezen worden naar het toepassingsgebied zoals uiteengezet in randnr. 273/274. Wel is het zo dat de regeling inzake kennelijk onredelijk ontslag enkel van toepassing is op werknemers die aangeworven zijn voor onbepaalde tijd. Werknemers aangeworven met een contract van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk worden m.a.w. uitgesloten uit de mogelijkheid om een vergoeding te vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. De vraag kan gesteld worden of dit voll
 • 2.1 Begrip overmacht

  Overmacht kan worden omschreven als “een gebeurtenis die een onoverkomelijk hinderpaal vormt voor de uitvoering van de verbintenis en waarbij de schuldenaar zich ten aanzien van het ontstaan van die gebeurtenis aan geen enkele fout heeft bezondigd”. Men heeft met overmacht te maken wanneer een plotse onvoorzienbare gebeurtenis die volledig onafhankelijk is van de wil van de partij die zich erop beroept, de uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt. Dit betekent dat de partij die
 • 10.1.1 Zwangerschap

  10.1.1.1 Principe De werkgever die een zwangere werkneemster tewerkstelt, mag geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, behalve om redenen die vreemd zijn aan haar lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of de bevalling, incl. de periode van acht weken gedurende dewelke de werkneemster in voorkomend geval haar verlofdagen van postnatale rust moet opnemen. Tijdens de beschermingsperiode zal elke rechtshandeling waarbij de werkg