ACV

Bijlage 4

Lijst van nuttige afkortingen

A

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

Adv. Gen.

Advocaat Generaal

Afd.

Afdeling

AJT

Algemeen Juridisch Tijdschrift

AOW

Arbeidsovereenkomstenwet

APR

Algemene Praktische Rechtsverzameling

AR

Algemene rolnummer

ARAB

Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming

Arbbl.

Arbeidsblad

Arbh.

Arbeidshof

Arbrb.

Arbeidsrechtbank

Arr. Cass.

Arresten van het Hof van Cassatie

Arrondrb.

Arrondissementsrechtbank

Art.

Artikel

ATO

Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan

Aud.

Auditeur

AVI

Actuele Voorinformatie

B

B. Vl. Reg.

Besluit Vlaamse Regering

BS

Belgisch Staatsblad

BV(BA)

Besloten Vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)

BW

Burgerlijk Wetboek

C

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

Cass.

Hof van Cassatie

CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Cf / cfr.

Confer (vergelijk met)

CPBW

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

D

DIMONA

Déclaration Immédiate - Onmiddellijke Aangifte

Doc. Nr.

Document nummer

E

Ecosoc-verdrag

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

ed.

Editor

eds.

Editors

EEG

Europese Economische Gemeenschap

EG

Europese Gemeenschap

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EOR

Europese Ondernemingsraad

EOV

Europees Overeenkomstenverdrag

ESH

Europees Sociaal Handvest

EU

Europese Unie

Eur. Com.

Europese Commissie

EVRM

Europees verdrag voor de rechten van de mens

EVV

Europees Vakverbond

F

Federgon

Federatie van partners voor werk

FOD WASO

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Forem

Service public wallon de l'emploi en la formation

G

Gedr. St.

Gedrukte Stukken (van Kamer of Senaat)

Ger.W.

Gerechtelijk Wetboek

GGMMI

Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen

GW

GwH

Grondwet

Grondwettelijk Hof

H

Hand.

Parlementaire Handelingen

HvJ

Europees Hof van Justitie

I

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie

IBO

Individuele beroepsopleiding

ICA

Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht

ISUA

Instituut Samenwerking Arbeidersbeweging - Universiteit

J

JL

Jurisprudence de Liège (zie Jur.Liège)

JLMB

Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles

JT

Journal des Tribunaux

JTT

Journal des Tribunaux de Travail

Juncto (in samenhang met)

K

k.

Kamer (van een rechtbank of hof)

KB

Koninklijk Besluit

KMO

Kleine en Middelgrote Onderneming

L

Limb. Rechtsl.

Limburgs Rechtsleven

losbl.

losbladig

M

M. Not. Fisc.

Notariat - Mensuel du notariat et de la fiscalité

MvT

Memorie van toelichting

Med. VBO

Mededelingen van het Verbond van Belgische Ondernemingen

N

NAR

Nationale Arbeidsraad

NjW.

Nieuw juridisch Weekblad

NV

Naamloze Vennootschap

O

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

OESO

Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling

onuitg.

onuitgegeven

Or.

Oriëntatie. Sociaal recht - Personeelsbeleid

Ors.

Orientations. Droit social - Gestion du Personel

P

Pas.

Pasicrisie Belge

Pb / PB

Publicatieblad van de Europese Gemeenschap

PC

Paritair Comité

Pol.

Politierechtbank

Prog. W.

Programmawet

PSC

Partiair Subcomité

PWA

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

R

RABG

Rechtspraak Antwerpen Brugge Gent

Rb.

Rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke kamer

RCJB

Revue critique de jurisprudence Belge

Rechtspr. Arb. Br.

Rechtspraak van de Arbeidsgerechten van Brussel

Rev. Dr. Pén.

Revue de droit pénal et de criminologie

Rev. Trav.

Revue du travail

RGAR

Revue générale des assurances et des responsabilités

RL

Europese Richtlijn

RRD

Revue Régionale de Droit

RSR (boek)

Reeks Sociaal Recht

RSR (tijdschrift)

Rechtspraak van Sociaal recht Brussel - Leuven - Nijvel

RSVZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RvS

Raad van State

RW

Rechtskundig Weekblad

S

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SIGeDIS

Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales

Soc. Kron.

Sociaalrechtelijke Kronieken

Sw

Strafwetboek

T

T.Gez.

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

TBBR

Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

TBE

Technische bedrijfseenheid

TBR

Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak

TGR

Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak

TPR

Tijdschrift voor Privaatrecht

TRD

Tijdschrift Rechtsdocumentatie

TSR

Tijdschrift voor Sociaal Recht

Turnh. Rechtsl.

Turnhouts Rechtsleven

TWVR

Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak

U

V

VBO

Verbond van Belgische Ondernemingen

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VEV

Vlaams Economisch Verbond

Vl. Reg.

Vlaamse regering

VN

Verenigde Naties

Vr. en Antw.

Parlementaire vragen en antwoorden

VTE

Voltijdse equivalenten

VVA

Vereniging voor Arbeidsrecht

VZW

Vereniging zonder winstoogmerk

W

WAP

Wet Aanvullende Pensioenen

WER

Wetboek Economisch Recht

WES

Wet op het eenheidsstatuut

X

X

Onbekende auteur

Laatst aangepast op: 10-02-2023