ACV

    19. Loopbaanonderbreking en vermindering van arbeidsprestaties

    Mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen en krijgt hij van de RVA een onderbrekingsuitkering. Er zijn verschillende stelsels van beroepsloopbaanonderbreking- en vermindering die ook nog eens verschillen bij enerzijds de privésector (tijdskrediet) en anderzijds de overheidssector. De basisregeling is opgenomen in de Herstelwet van 22 januari 1985. [796] De concrete modaliteiten voor de privésector zijn verder vastgesteld bij KB van 12 december 2001 [797] en in cao 103 van 27 juni 2012. Verder zijn er ook nog bijzondere regels uitgewerkt voor de thematische verloven zoals ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en het verlof voor palliatieve verzorging. Van belang is dat deze thematische verlofkredieten volledig los staan van het tijdskrediet. 

    De loopbaanonderbreking biedt de werknemer of werkneemster die het wenst, de gelegenheid zijn of haar beroepsactiviteit tijdelijk te onderbreken of te verminderen. Een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen na afloop van de loopbaanonderbreking, worden hierbij gewaarborgd. Tijdens de loopbaanonderbreking heeft de werknemer in principe recht op een onderbrekingsuitkering die wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Bovendien zijn een aantal socialezekerheidsrechten van de loopbaanonderbreker beschermd door een sociaal statuut.

    Met deze maatregel had de wetgever destijds een dubbel doel voor ogen: enerzijds vormde het een instrument van tewerkstellingsbeleid (er gold een zgn. vervangingsplicht: wie zijn loopbaan onderbrak, moest vervangen worden door een volledig vergoede werkloze) en anderzijds was het een middel om tot een betere combinatie tussen het beroeps- en het privéleven te komen. De bepalingen over het recht op loopbaanonderbreking en vermindering van de arbeidsprestaties, de duur en de uitkering gaan het opzet van dit boek te buiten. Meer informatie is dan ook o.a. terug te vinden op de website(s) van de RVA. [798]

    Laatst aangepast op: 04-07-2023